REGULAMIN  XVII  SZKOLNEGO PRZEGLĄDU  POEZJI  ŚPIEWANEJ I PIOSENKI  POETYCKIEJ 
„LIRO TY MOJA ŚPIEWANA…” Pniewy 2017

 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
 •   1
 1. Organizatorem XVII Szkolnego  Przeglądu  Poezji  Śpiewanej  i  Piosenki  Poetyckiej   „Liro ty moja śpiewna…” jest Liceum Ogólnokształcące w ZS w Pniewach, z siedzibą w Pniewach, ul. Wolności 10, 62-045 Pniewy, zwany dalej Organizatorem.
 2. Współorganizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach z siedzibą  w Pniewach, 62-045 Pniewy, ul. Św. Ducha 11, wpisane do Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII  Wydział Gospodarczy KRS, pod  numerem  KRS 0000347083, zwane  dalej Współorganizatorem.
 3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych   w ramach  Przeglądu  jest Zespół Szkół   im. E. Sczanieckiej w Pniewach, ul. Wolności 10.
 4. Za oficjalny środek komunikacji wykorzystywany w celu przeprowadzenia Przeglądu uznaje się stronę  internetową  pod adresem lira.pniewy.net,  zwaną  dalej Oficjalną  Stroną Internetową Przeglądu.     
 5. Dane osobowe przetwarzane w ramach Przeglądu mogą być udostępniane w formie publikacji Organizatora zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, a w szczególności na Oficjalnej  Stronie Internetowej Przeglądu.    
 • 2

  Za  cele Przeglądu  uznaje  się:              

 1. a) popularyzację poezji śpiewanej i piosenki poetyckiej,
  b) prezentację
  dorobku szkolnych   grup   wokalnych   i  wykonawców   indywidualnych,
  c) prezentację tekstów poetów znanych młodzieży ze szkoły i spoza niej
  d) konfrontację
    i  wymianę doświadczeń  artystycznych  oraz  doskonalenie  warsztatu
      Uczestników,     
  e) integrację
    uzdolnionej  artystycznie młodzieży,  
  f) rozbudzanie aktywności kulturalnej oraz wrażliwości estetycznej u młodzieży
 • 3
 1. Przegląd odbędzie się  17  listopada 2017 roku  w  auli LO w Pniewach  przy  ul. Św.  Ducha  11.
  2. Prezentacje konkursowe rozpoczną
   się  o  godzinie  8:00, zaś koncert laureatów  około godziny 17:00. W  koncercie finałowym wystąpi  Gość  Specjalny.
  3. Organizator zastrzega
  sobie prawo do zmian w opisanym w ust. 2 harmonogramie.        
  4. Szczegółowy
   plan Przeglądu  zostanie  opublikowany  na początku listopada na  Oficjalnej Stronie  Internetowej Przeglądu.
              
 2. ZASADY   PRZEGLĄDU

 • 5
 1. Przegląd ma charakter konkursowy.           
 2. W Przeglądzie mogą wziąć udział grupy wokalne  i soliści ze szkół ponadgimnazjalnych oraz  z III klasy  gimnazjum. Akompaniować im mogą również osoby spoza zgłoszonych szkół.  Osoby te  w niniejszym Regulaminie zwane są Uczestnikami.

3.. Każda  szkoła  do Przeglądu  zgłosić może  łącznie  nie  więcej  niż 4 prezentacje.  Organizator zastrzega sobie prawo do  zgłoszenia większej ilości  występujących.

 1. Uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki, zwracając szczególną uwagę na interpretację tekstu.
 2. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut.
 3. Uczestnicy zapewniają własne instrumenty muzyczne lub dostarczają opisany pendrajw z podkładem (do każdej piosenki osobny  nośnik/plik)
 4. Organizator zapewnia fortepian, odtwarzacz płyt CD, laptopa oraz scenę10m x 3m wraz z obsługą akustyczną obejmującą sprzęt nagłaśniający wraz z sześcioma mikrofonami.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • 6
 1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wysłanie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Karta uczestnictwa powinna zawierać następujące informacje:
 3. a) nazwę szkoły delegującej,
 4. b) imię i nazwisko opiekuna,
 5. c) adres e‐mail opiekuna/szkoły
 6. d) imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców
 7. e) tytuł utworu oraz nazwisko jego autora,
 8. f) ilość osób akompaniujących
 9. g) imiona i nazwiska osób akompaniujących oraz instrumenty, na których grają
 10. h) wymagania techniczne, takie jak liczba mikrofonów, odtwarzacz CD, fortepian etc.,
 11. i) uwagi ( ilość zamawianych obiadów, dane do faktury za obiady)
 12. j) zgodę (przywiezioną w dniu Przeglądu do Pniew) na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, podpisaną przez wszystkich zgłoszonych na formularzu Uczestników i opiekunów, o treści:

              „Wyrażam zgodę na   przetwarzanie moich danych osobowych, w   tym wizerunku oraz fragmentów nagrań, przez Zespół Szkół  im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, 62-045 Pniewy, ul. Wolności 10, w celach związanych z XIV Przeglądem  Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej „Liro ty moja śpiewna…”   
Oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych oraz prawie ich poprawienia”.

 1. Termin przesyłania kart uczestnictwa mija 6 listopada 2017r. Zgody na przetwarzanie danych należy przywieźć i złożyć w Biurze organizacyjnym Przeglądu w dniu Przeglądu.
 2.   JURY,  NAGRODY
 • 7

Organizatorzy powołują profesjonalne jury, które oceniać będzie dobór repertuaru, interpretację, opracowanie muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny.

 • 8

5, Laureaci Grand Prix oraz I, II i III miejsca, a także osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody

 1. Przyznana zostanie nagroda Absolwentów - im. Jana Kaczmarka - za “mądry humor” w interpretacji tekstu.
 2. Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe plakietki
 3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Grand Prix

 V POZOSTAŁE INFORMACJE

 • 9
 1. Organizator prosi o dostarczenie informacji o zamiarze wzięcia udziału w Przeglądzie oraz o ilości zainteresowanych osób (kontakt: Magdalena Matuszewska – Bryłka, tel. 607 508 510, e-mail: lira@pniewy) do dnia 23 października 2017 r.
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, w przerwie Przeglądu organizatorzy zapewniają występującym oraz ich opiekunom poczęstunek, a przed koncertem finałowym - obiad.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty za posiłki, w wysokości 15 zł od osoby ( wliczając w to opiekunów) Opłatę wnieść można w Biurze Przeglądu, 17 listopada 2017r..
 4. Zapytania można kierować poczta elektroniczna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 607 508 510

 VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

 1. 1. Decyzje Organizatora Przeglądu oraz powołanego przez niego jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. 2. Przystąpienie do udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego